FITRAT’IN CEDİTÇİLİK HAREKETİNDEKİ YERİ

Abdurrauf Fıtrat’ın Ceditçilik Hareketi’ndeki Yeri Shokhrukhbek Olimov (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doktora Öğrencisi)    Özet Bu çalışmada 20.yüzyılın başında başta Kırım olmak üzere tüm Türk Dünyasında yaygınlaşmış Ceditçilik (veya Cedidizm) hareketi üzerine fikir yürüteceğiz. Türkistan’da hareket biraz daha geç başlamış ise de kısa sürede tam anlamıyla siyasi partilerin ortaya çıkmasında esas kaynak olarak hizmet etti.…

Devamı ...

Orta Asya Tarihi Açısından Taberî’nin Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk Eseri

ORTA ASYA TARİHİ AÇISINDAN İSLAM TARİH YAZICILIĞININ ÖNEMİ: MUHAMMED B. CERÎR ET-TABERÎ’NİN TÂRÎHU’L-ÜMEM VE’L-MÜLÛK ESERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME   İKBOLJON USMONOV  (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi)   ÖZET Arap yarım adasında ortaya çıkarak kısa bir zaman içerisinde dünyanın çeşitli bölgelerine yayılan İslam dini, getirdiği yeni bir inanç sistemiyle yeni bir medeniyeti oluşturdu.…

Devamı ...

Çarlık Dönemi Rusyası’nın Türkistan Milli Değerlerini Yağmalama Siyaseti

Çarlık Dönemi Rusyası’nın Türkistan Milli Değerlerini Yağmalama Siyaseti Fayzullakhon Otakhonov (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi)   Özet Sömürgeci devletlerin şöyle bir politikası vardır, işgal ettikleri topraklardaki halkların tarihi ve kültürünü yok etmek, hatıralardan silmek, geçmişini kötü olarak göstermek ve böylelikle eskisinden daha güzel bir hayat vadetmektir. Çarlık Rusyası da müstemleke ettiği Türkistan’da aynı…

Devamı ...

AVRASYACILIK STRATEJİSİNDE İRAN’IN KONUMU

Önsöz Son zamanlarda sıkça dile getirilen ve uluslararası bir proje olarak sunulan Rusya merkezli “Avrasyacılık” projesi, Türk Cumhuriyetleri yanında Rusya Federasyonu’na bağlı olan Özerk Cumhuriyet ve Bölgelerde yaşayan Türk ve Müslüman toplumları yakından ilgilendirmektedir. Bu makalede Avrasyacılık, projenin mimarlarının eserlerinden ve tarihi kaynaklardan yararlanılarak objektif kriterlere uygun bir biçimde ortaya konulmuştur. Avrasyacılık’ın oluşum süreci ve…

Devamı ...

ŞEYBANİLER DÖNEMİNDE YAZILAN TEVÂRÎH-İ GÜZÎDE NUSRET-NÂME ESERİ HAKKINDA BİR İNCELEME

ŞEYBANİLER DÖNEMİNDE YAZILAN TEVÂRÎH-İ GÜZÎDE NUSRET-NÂME ESERİ HAKKINDA BİR İNCELEME Avazkhan Umarov (Ege Üniversitesi Türk Dili ve Lehçeleri Bölümü, Doktora öğrencisi) fotoğraf: Minyatürde Cengiz Han oğullarına nasihat etmektedir. Onlara birer ok vererek oku kırmalarını söylüyor. Onlar da hemen kırıyorlar. Sonra dört oku birden veriyor. Ama onu kıramıyorlar… (OR3222 Londra nüshası : 43b/1) Özet: Timurlu Devletinin…

Devamı ...

TÜRKİSTAN MÜCADELE HAREKETLERİNDE OSMANLI BASINININ ETKİSİ

TÜRKİSTAN MÜCADELE HAREKETLERİNDE OSMANLI BASINININ ETKİSİ Şahruhbek Olimov (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü doktora öğrencisi)  Özet Türkistan ceditçilik hareketi bölgedeki siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların çoğaldığı, bölgeyi yönetenlerin duyarsızlığı sonucunda ortaya çıktı. Fakat yeni fikrin, reform mühitinin ortaya çıkışında iç nedenlerle beraber dış nedenler de çok önemliydi. Dış nedenlerin başında da İslam aleminde…

Devamı ...

TÜRKİSTAN’DA RUSLARA KARŞI DİRENİŞTE “MOLLA ALİMKUL” ÖRNEĞİ

TÜRKİSTAN’DA RUSLARA KARŞI DİRENİŞTE:“MOLLA ALİMKUL” ÖRNEĞİ *Zahitbek ISRAILOV  Uludağ Üniversitesi S.B.E. Doktora Öğrencisi)   Özet XIX. yüzyılın ikinci yarısında Rusya, Hokand Hanlığı’nın topraklarını işgal etmeye başlamıştır. Özellikle hanlık için stratejik öneme sahip olan Taşkent ve Çimkent şehirlerinin işgaline karşı mücadele veren komutan Molla Alimkul’dur.  Bu makalede Hokand Hanlığı askerlerinin başında bulunan başkomutan Molla Alimkul’un hayatı…

Devamı ...

RUS ELÇİSİ FİLİP NAZAROV’UN TAŞKENT HATIRALARI: (1813-1814)

RUS ELÇİSİ FİLİP NAZAROV’UN TAŞKENT HATIRALARI: (1813-1814) *Fayzullakhon Otakhonov (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi) fotoğraf: Taşkent’te ip cambazları Özet Bu makalede Rus diplomatı ve elçisi Filip Nazarov’un hatıratındaki Taşkent kısmını ele aldık. Onun verdiği bilgiler, 19. yüzyıl başları Taşkent tarihi hakkında başka kaynaklarda bulunmayan bazı bilgileri içermesi nedeniyle kıymetlidir. Biz bu bilgileri başka…

Devamı ...

BİR RUS PAPAZIN GÖZÜNDEN TÜRKİSTAN’DAKİ DERVİŞLER

RUS PAPAZI PETR POZDNEYEV’İN “DERVİŞİ V MUSULMANSKOM MİRE / İSLÂM DÜNYASINDA DERVİŞLER” ADLI KİTABINDA TÜRKİSTAN DERVİŞLERİNİN YAŞAM TARZI, GİYİM-KUŞAMI VE TÖRENLERİYLE İLGİLİ BİLGİLER *Saida DARİYEVA (Uludağ Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasavvuf Bilim Dalı Doktora Öğrencisi)    Özet Bu makalede, P. Pozdneyev’in “Dervişi v Musulmanskom Mire / İslam Dünyasında Dervişler” eserindeki bilgiler ışığında Türkistan dervişlerinin günlük…

Devamı ...

TÜRKİSTAN HANLIKLARININ GERİLEMESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER-HÎVE HANLIĞI ÖRNEĞİ

  TÜRKİSTAN HANLIKLARININ GERİLEMESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER: HÎVE HANLIĞI ÖRNEĞİ Vali Khaitov  (Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Doktora Öğrencisi) Fotoğraf: Hive şehri   Özet XVI. yüzyıldan itibaren Türkistan’da Cengiz soyundan gelen hükümdarlar ortaya çıkmıştı. “Han” unvanını almakla kendini Moğol Kağanlığına nispet ederken, yerli Müslüman toplumun güvenini kazanmak ve meşruiyet temin etmek için İslami değerlere de…

Devamı ...