Alihan Töre Sağuni

Alihan Töre Sağuni (1885-1976) Alihan Töre  Şakirhocaoğlu (Sağuni :Balasagun’da doğduğu için bu ismi kullanmıştır) (d.21.03.1885-Tokmak- ö.28.02.1976- Taşkent) Din ve toplum önderi, ulema, Özbek bir aileye mensup olan Alihan Töre Sağunî, 1885 yılında Kırgızistan’ın Tokmak (eski Balasagun) şehrinde doğdu. İlk tahsilini kendi memleketinde yaptıktan sonra Mekke, Medine, Buhara gibi ünlü İslâm merkezlerinin mektep ve medreselerinde tahsil…

Devamı ...

AB’NİN ORTA ASYA POLİTİKASI: POLİTİKALAR, STRATEJİLER, ZORLUKLAR

AB’NİN ORTA ASYA POLİTİKASI: POLİTİKALAR, STRATEJİLER, ZORLUKLAR   Vali KHAITOV (Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslar Arası Politik Ekonomi Bölümü Doktora Öğrencisi)   Öz AB’nin Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan’dan oluşan Orta Asya’da izlediği politika; “Komşuların Komşusu” niteliğinde seyretmiştir. Başlangıçta söz konusu ülkeler AB’nin gündem öncelikleri arasında yer almamıştır. AB’nin en zayıf yönü enerji…

Devamı ...

KAZAKLARIN İSLÂMİYET’E GİRİŞ SÜRECİ

KAZAKLARIN İSLÂMİYET’E GİRİŞ SÜRECİ THE PROCESS OF ENTRY OF THE KAZAKHS İNTO ISLAM Aidar ZEINELOV (İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi)  Özet: Bu makalede, Kazak’ların İslamiyet’e giriş süreci ele alınmıştır. Kazakistan’da İslâmiyet’in yayılmasında; Buhara, Hive, Taşkent, Kokand gibi Türkistan şehirlerinden gelen Müslüman Türk tüccarların, tasavvuf ehli gönül erlerinin ve Volga Tatarları’nın büyük etkisi olmuştur.  İslâmiyet’in…

Devamı ...

İSMÂÎL SÂMÂNÎ’NİN VAKFİYELERİ ÜZERİNE

İSMÂÎL SÂMÂNÎ’NİN VAKFİYELERİ ÜZERİNE Bahadır Musametov  (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü Doktora Öğrencisi) fotoğraf:İsmail Samani Naıtı-DUŞANBE   Özet Bu çalışma, Sâmânîler Devleti’nin kurucusu İsmâîl b. Ahmed Sâmânî ve onun torunlarına isnat edilen ve günümüzde Özbekistan’ın farklı arşiv ve kütüphanelerinde bulunan vakfiyelerinin kısa bir tahlilini amaçlamaktadır. Vakfiyeler, bu tür belgeleri üreten kurumların kuruluşunun erken dönemlerindeki İslamî…

Devamı ...

ÖZBEKİSTAN’IN AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİNE KATILMASI ve BUNUN TÜRKİYE’NİN ÖZBEKİSTAN’DAKİ EKONOMİK YATIRIM İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

ÖZBEKİSTAN’IN AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİNE KATILMASI: TÜRKİYE’NİN ÖZBEKİSTAN’DAKİ EKONOMİK YATIRIM İLİŞKİLERİNE ETKİSİ Khusan ABIDZHANOV (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Uluslararası Politik Ekonomi)   ÖZBEKİSTAN’IN AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞE KATILMASI: TÜRKIYE’NIN ÖZBEKİSTAN’DAKI EKONOMİK YATIRIM İLİŞKİLERİNE ETKİSİ Özet Sovyetler Birliği dağılmasının ardından eski Sovyet ülkeleri olan Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya tarafından Avrasya Ekonomik Birliği kurulmuştur.…

Devamı ...

ZÜLLİSANEYN (İKİ DİLLİ) YAZAR: SADRETTİN AYNİ

ZÜLLİSANEYN (İKİ DİLLİ) YAZAR SADRETTİN AYNİ (1878-1954) Shokhrukhbek OLİMOV (Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doktora Öğrencisi) ÖZET Aynı anda iki dilde eser yazan şair ve yazarlara Züllisaneyn deniyor. Bu sıfat Şark edebiyatında, hem Farsça hem Türkçe (Çağatayca) eser yazdığı için, Ali Şir Nevai’ye karşı daha çok kullanılıyor. 20.Yüzyılda yaşayıp bir çok eseri miras bırakan Buharalı Sadrettin…

Devamı ...

KÜRESELLEŞMENİN MÜSLÜMAN TOPLUMLARA ETKİLERİ

KÜRESELLEŞMENİN MÜSLÜMAN TOPLUMLARA ETKİLERİ (SOĞUK SAVAŞ SONRASI)   Vali Khaitov  (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Politik Ekonomi Bölümü Doktora Öğrencisi)   Özet Ekonomik, politik ve sosyo-kültürel yönleriyle tüm dünyayı etkisi altına alan, tüm toplumları karşılıklı etkileşime sokan ve kendi uygulamalarını zorunlu bir evrensel yasa gibi dayattıran küreselleşme, günümüzde her toplumu hatta her bireyi yakından…

Devamı ...

SÂMÂNÎLER DEVRİNİN BAŞKENTİ: BUHÂRÂ

SÂMÂNÎLER BAŞKENTİ BUHÂRÂ Muhriddin Mamadaminov* (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi) Öz Mâverâünnehir bölgesinde yer alan Buhârâ şehri IX. asırda Sâmânîler döneminde Orta Çağ İslam dünyasında bir cazibe merkezi olmuştur. Sâmânîler zamanında Buhârâ şehir tarihinin en parlak devrini yaşayarak tarihinde zirveye cıktığı bir dönem olarak görülmektedir. Sâmânî hükümdarları başkent Buhârâ’dan Mâverâünnehir ve…

Devamı ...

FITRAT’IN CEDİTÇİLİK HAREKETİNDEKİ YERİ

Abdurrauf Fıtrat’ın Ceditçilik Hareketi’ndeki Yeri Shokhrukhbek Olimov (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doktora Öğrencisi)    Özet Bu çalışmada 20.yüzyılın başında başta Kırım olmak üzere tüm Türk Dünyasında yaygınlaşmış Ceditçilik (veya Cedidizm) hareketi üzerine fikir yürüteceğiz. Türkistan’da hareket biraz daha geç başlamış ise de kısa sürede tam anlamıyla siyasi partilerin ortaya çıkmasında esas kaynak olarak hizmet etti.…

Devamı ...

Orta Asya Tarihi Açısından Taberî’nin Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk Eseri

ORTA ASYA TARİHİ AÇISINDAN İSLAM TARİH YAZICILIĞININ ÖNEMİ: MUHAMMED B. CERÎR ET-TABERÎ’NİN TÂRÎHU’L-ÜMEM VE’L-MÜLÛK ESERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME   İKBOLJON USMONOV  (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi)   ÖZET Arap yarım adasında ortaya çıkarak kısa bir zaman içerisinde dünyanın çeşitli bölgelerine yayılan İslam dini, getirdiği yeni bir inanç sistemiyle yeni bir medeniyeti oluşturdu.…

Devamı ...