KÜRESELLEŞMENİN MÜSLÜMAN TOPLUMLARA ETKİLERİ

KÜRESELLEŞMENİN MÜSLÜMAN TOPLUMLARA ETKİLERİ (SOĞUK SAVAŞ SONRASI)   Vali Khaitov  (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Politik Ekonomi Bölümü Doktora Öğrencisi)   Özet Ekonomik, politik ve sosyo-kültürel yönleriyle tüm dünyayı etkisi altına alan, tüm toplumları karşılıklı etkileşime sokan ve kendi uygulamalarını zorunlu bir evrensel yasa gibi dayattıran küreselleşme, günümüzde her toplumu hatta her bireyi yakından…

Devamı ...

SÂMÂNÎLER DEVRİNİN BAŞKENTİ: BUHÂRÂ

SÂMÂNÎLER BAŞKENTİ BUHÂRÂ Muhriddin Mamadaminov* (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi) Öz Mâverâünnehir bölgesinde yer alan Buhârâ şehri IX. asırda Sâmânîler döneminde Orta Çağ İslam dünyasında bir cazibe merkezi olmuştur. Sâmânîler zamanında Buhârâ şehir tarihinin en parlak devrini yaşayarak tarihinde zirveye cıktığı bir dönem olarak görülmektedir. Sâmânî hükümdarları başkent Buhârâ’dan Mâverâünnehir ve…

Devamı ...

FITRAT’IN CEDİTÇİLİK HAREKETİNDEKİ YERİ

Abdurrauf Fıtrat’ın Ceditçilik Hareketi’ndeki Yeri Shokhrukhbek Olimov (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doktora Öğrencisi)    Özet Bu çalışmada 20.yüzyılın başında başta Kırım olmak üzere tüm Türk Dünyasında yaygınlaşmış Ceditçilik (veya Cedidizm) hareketi üzerine fikir yürüteceğiz. Türkistan’da hareket biraz daha geç başlamış ise de kısa sürede tam anlamıyla siyasi partilerin ortaya çıkmasında esas kaynak olarak hizmet etti.…

Devamı ...

Orta Asya Tarihi Açısından Taberî’nin Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk Eseri

ORTA ASYA TARİHİ AÇISINDAN İSLAM TARİH YAZICILIĞININ ÖNEMİ: MUHAMMED B. CERÎR ET-TABERÎ’NİN TÂRÎHU’L-ÜMEM VE’L-MÜLÛK ESERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME   İKBOLJON USMONOV  (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi)   ÖZET Arap yarım adasında ortaya çıkarak kısa bir zaman içerisinde dünyanın çeşitli bölgelerine yayılan İslam dini, getirdiği yeni bir inanç sistemiyle yeni bir medeniyeti oluşturdu.…

Devamı ...

Dr.Zebiniso KAMALOVA’nın Kitabı Çıktı…

KİTAP TANITIMI* *Editör Uzm. Mehmet DERİ Tanıtımını yapacağım eser, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlük Projeler Yönetimi Koordinatörlüğü Uluslararası Kıdemli Araştırmacısı Sayın Dr. Zebiniso Kamalova Hocamızın “HOKAND HANLIĞI’NIN SON HÜKÜMDARI HÜDAYAR HAN VE DÖNEMİ (1845-1875) FERGANA VADİSİNDE RUS İŞGALİ” isimli kitabıdır. Kitabın Adı: Hokand Hanlığı’nın Son Hükümdarı Hüdayar Han ve Dönemi (1845-1875) Fergana Vadisinde Rus İşgali Kitabın…

Devamı ...

Çarlık Dönemi Rusyası’nın Türkistan Milli Değerlerini Yağmalama Siyaseti

Çarlık Dönemi Rusyası’nın Türkistan Milli Değerlerini Yağmalama Siyaseti Fayzullakhon Otakhonov (İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi)   Özet Sömürgeci devletlerin şöyle bir politikası vardır, işgal ettikleri topraklardaki halkların tarihi ve kültürünü yok etmek, hatıralardan silmek, geçmişini kötü olarak göstermek ve böylelikle eskisinden daha güzel bir hayat vadetmektir. Çarlık Rusyası da müstemleke ettiği Türkistan’da aynı…

Devamı ...

AVRASYACILIK STRATEJİSİNDE İRAN’IN KONUMU

Önsöz Son zamanlarda sıkça dile getirilen ve uluslararası bir proje olarak sunulan Rusya merkezli “Avrasyacılık” projesi, Türk Cumhuriyetleri yanında Rusya Federasyonu’na bağlı olan Özerk Cumhuriyet ve Bölgelerde yaşayan Türk ve Müslüman toplumları yakından ilgilendirmektedir. Bu makalede Avrasyacılık, projenin mimarlarının eserlerinden ve tarihi kaynaklardan yararlanılarak objektif kriterlere uygun bir biçimde ortaya konulmuştur. Avrasyacılık’ın oluşum süreci ve…

Devamı ...

ŞEYBANİLER DÖNEMİNDE YAZILAN TEVÂRÎH-İ GÜZÎDE NUSRET-NÂME ESERİ HAKKINDA BİR İNCELEME

ŞEYBANİLER DÖNEMİNDE YAZILAN TEVÂRÎH-İ GÜZÎDE NUSRET-NÂME ESERİ HAKKINDA BİR İNCELEME Avazkhan Umarov (Ege Üniversitesi Türk Dili ve Lehçeleri Bölümü, Doktora öğrencisi) fotoğraf: Minyatürde Cengiz Han oğullarına nasihat etmektedir. Onlara birer ok vererek oku kırmalarını söylüyor. Onlar da hemen kırıyorlar. Sonra dört oku birden veriyor. Ama onu kıramıyorlar… (OR3222 Londra nüshası : 43b/1) Özet: Timurlu Devletinin…

Devamı ...

TÜRKİSTAN MÜCADELE HAREKETLERİNDE OSMANLI BASINININ ETKİSİ

TÜRKİSTAN MÜCADELE HAREKETLERİNDE OSMANLI BASINININ ETKİSİ Şahruhbek Olimov (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü doktora öğrencisi)  Özet Türkistan ceditçilik hareketi bölgedeki siyasi, sosyal ve ekonomik sorunların çoğaldığı, bölgeyi yönetenlerin duyarsızlığı sonucunda ortaya çıktı. Fakat yeni fikrin, reform mühitinin ortaya çıkışında iç nedenlerle beraber dış nedenler de çok önemliydi. Dış nedenlerin başında da İslam aleminde…

Devamı ...

TÜRKİSTAN’DA RUSLARA KARŞI DİRENİŞTE “MOLLA ALİMKUL” ÖRNEĞİ

TÜRKİSTAN’DA RUSLARA KARŞI DİRENİŞTE:“MOLLA ALİMKUL” ÖRNEĞİ *Zahitbek ISRAILOV  Uludağ Üniversitesi S.B.E. Doktora Öğrencisi)   Özet XIX. yüzyılın ikinci yarısında Rusya, Hokand Hanlığı’nın topraklarını işgal etmeye başlamıştır. Özellikle hanlık için stratejik öneme sahip olan Taşkent ve Çimkent şehirlerinin işgaline karşı mücadele veren komutan Molla Alimkul’dur.  Bu makalede Hokand Hanlığı askerlerinin başında bulunan başkomutan Molla Alimkul’un hayatı…

Devamı ...