2023-2024 eğitim yılı Burs başvuruları

2023-2024 EĞİTİM YILI BURS BAŞVURULARI sona ermiştir.  Başvuru kriterlerimiz ve kontenjan durumumuza göre burs verilecek öğrenciler belirlenmiş ve kendilerine mesaj gönderilmiştir. Bütün öğrencilere teşekkür eder, başarılı bir yıl geçirmelerini dileriz.

Devamı ...

1916 KIRGIZLARIN MİLLİ DİRENİŞİ VE BUNUN TÜRKİYE İLE İLİŞKİSİ

1916 KIRGIZLARIN MİLLİ DİRENİŞİ ve BUNUN TÜRKİYE İLE İLİŞKİSİ Dastanbek RAZAK UULU* . (Dokuz Eylül Üniversitesi Doktora Öğrencisi)   ÖZET XX. yüzyıl başında dünyada hızla gelişen olaylara Rusya ve Osmanlı da aktif olarak katılmak mecburiyetinde kalmıştır.Bunlardan en başta geleni iki ülkenin eskiden beri sürdürdüğü düşmanlıktır: Rusya Panslavizm politikası ile savaşlarda sürekli balkanları desteklemiştir. Böylece Osmanlı…

Devamı ...

BAĞIMSIZLIK SONRASI ÖZBEKİSTAN

Bağımsızlık Sonrası Özbekistan Gulrukh Dadakhon Khasan  (Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi) Özet Özbekistan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 1990 yılında egemenliğin ardından 31 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. İsmi sonradan Halk Demokratik Partisi olarak değiştirilen Sovyet döneminden kalma Özbekistan Komünist Partisi Başkanı İslam Kerimov cumhurbaşkanı olmuştur. Ülkenin…

Devamı ...

Alihan Töre Sağuni

Alihan Töre Sağuni (1885-1976) Alihan Töre  Şakirhocaoğlu (Sağuni :Balasagun’da doğduğu için bu ismi kullanmıştır) (d.21.03.1885-Tokmak- ö.28.02.1976- Taşkent) Din ve toplum önderi, ulema, Özbek bir aileye mensup olan Alihan Töre Sağunî, 1885 yılında Kırgızistan’ın Tokmak (eski Balasagun) şehrinde doğdu. İlk tahsilini kendi memleketinde yaptıktan sonra Mekke, Medine, Buhara gibi ünlü İslâm merkezlerinin mektep ve medreselerinde tahsil…

Devamı ...

AB’NİN ORTA ASYA POLİTİKASI

AB’NİN ORTA ASYA POLİTİKASI: POLİTİKALAR, STRATEJİLER, ZORLUKLAR   Vali KHAITOV (Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslar Arası Politik Ekonomi Bölümü Doktora Öğrencisi)   Öz AB’nin Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan’dan oluşan Orta Asya’da izlediği politika; “Komşuların Komşusu” niteliğinde seyretmiştir. Başlangıçta söz konusu ülkeler AB’nin gündem öncelikleri arasında yer almamıştır. AB’nin en zayıf yönü enerji…

Devamı ...

KAZAKLARIN İSLÂMİYET’E GİRİŞ SÜRECİ

KAZAKLARIN İSLÂMİYET’E GİRİŞ SÜRECİ THE PROCESS OF ENTRY OF THE KAZAKHS İNTO ISLAM Aidar ZEINELOV (İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi)  Özet: Bu makalede, Kazak’ların İslamiyet’e giriş süreci ele alınmıştır. Kazakistan’da İslâmiyet’in yayılmasında; Buhara, Hive, Taşkent, Kokand gibi Türkistan şehirlerinden gelen Müslüman Türk tüccarların, tasavvuf ehli gönül erlerinin ve Volga Tatarları’nın büyük etkisi olmuştur.  İslâmiyet’in…

Devamı ...

Yeni Kitabımız Çıktı

“Türkistan’ın Milli Uyanışında Özbek Cedidciler Abdurrauf Fıtrat Örneği” İsimli Kitabımız Çıktı Kadim medeniyet coğrafyası Türklerin atayurdu Türkistan uzun yüzyıllar siyasi, fikri, dini, ekonomik ve kültürel yönlerden insanlığa ışık tutmuştur. Ancak 16. Yüzyılla birlikte başlayan durgunluk 19. Yüzyılda sömürgeleşme ile sonuçlanmıştır. Bu son süreçte Türkistan’ın uyandırlması ve ayağa kaldırılması için içeriden ve dışarıdan cedidcilik, maarifetperverlik, terakkiperverlik,…

Devamı ...

İSMÂÎL SÂMÂNÎ’NİN VAKFİYELERİ

İSMÂÎL SÂMÂNÎ’NİN VAKFİYELERİ ÜZERİNE Bahadır Musametov  (İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü Doktora Öğrencisi) fotoğraf:İsmail Samani Naıtı-DUŞANBE   Özet Bu çalışma, Sâmânîler Devleti’nin kurucusu İsmâîl b. Ahmed Sâmânî ve onun torunlarına isnat edilen ve günümüzde Özbekistan’ın farklı arşiv ve kütüphanelerinde bulunan vakfiyelerinin kısa bir tahlilini amaçlamaktadır. Vakfiyeler, bu tür belgeleri üreten kurumların kuruluşunun erken dönemlerindeki İslamî…

Devamı ...

ÖZBEKİSTAN ve AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ

ÖZBEKİSTAN’IN AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİNE KATILMASI: TÜRKİYE’NİN ÖZBEKİSTAN’DAKİ EKONOMİK YATIRIM İLİŞKİLERİNE ETKİSİ Khusan ABIDZHANOV (Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Uluslararası Politik Ekonomi)   Özet Sovyetler Birliği dağılmasının ardından eski Sovyet ülkeleri olan Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya tarafından Avrasya Ekonomik Birliği kurulmuştur. Bu ülkelerin arasındaki iş gücü, sermaye, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı…

Devamı ...

SADRETTİN AYNİ

ZÜLLİSANEYN (İKİ DİLLİ) YAZAR SADRETTİN AYNİ (1878-1954) Shokhrukhbek OLİMOV (Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doktora Öğrencisi) ÖZET Aynı anda iki dilde eser yazan şair ve yazarlara Züllisaneyn deniyor. Bu sıfat Şark edebiyatında, hem Farsça hem Türkçe (Çağatayca) eser yazdığı için, Ali Şir Nevai’ye karşı daha çok kullanılıyor. 20.Yüzyılda yaşayıp bir çok eseri miras bırakan Buharalı Sadrettin…

Devamı ...